English-Vietnamese Dictionary
◊ HYKSOS
◊hyksos
▫ danh từ
▪ triều đại Xê mit trị vì ở Ai cập từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 16 trước Công nguyên