English-Vietnamese Dictionary
◊ HYLIC
◊hylic /'hailik/
▫ tính từ
▪ (thuộc) vật chất