English-Vietnamese Dictionary
◊ HYMEN
◊hymen /'haimзn/
▫ danh từ
▪ (thần thoại,thần học) (Hymen) thần hôn nhân; ông tơ bà nguyệt
▪ (giải phẫu) màng trinh
English Dictionary
◊ HYMEN
Hymen
n 1: god of marriage in ancient Greek mythology [syn: {Hymen}]
2: a fold of tissue that partly covers the entrance to the
vagina [syn: {maidenhead}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ HYMEN
◊hymen
▫ danh từ giống đực
▪ (giải phẫu) màng trinh
▪ (văn học) hôn nhân
◦ les fruits de l'hymen con cái
German-Vietnamese Dictionary
◊ HYMEN
◊das Hymen (Anatomie)
▪ {hymen} thần hôn nhân, ông tơ bà nguyệt, màng trinh