English-Vietnamese Dictionary
◊ HYPHENLESS
◊hyphenless
▫ tính từ
▪ không có dấu gạch nối
▫ tính từ
▪ không có dấu gạch nối