English-Vietnamese Dictionary
◊ HYPNOID
◊hypnoid
▫ tính từ, cũng hypnoidal
▪ (y học) mơ màng; tựa giấc mơ
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN HAPLOID?
haploid
adj : (genetics; of a cell or organism) having a single set of
chromosomes [syn: {haploidic}, {monoploid}] [ant: {diploid},
{polyploid}]
n : an organism or cell having only one complete set of
chromosomes
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYPNOSE?
◊hypnose
▫ danh từ giống cái
▪ giấc ngủ nhân tạo; giấc ngủ thôi miên
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYPNOSE?
◊die Hypnose
▪ {hypnosis} giấc ngủ nhân tạo, sự thôi miên