English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN IMPETUS?
◊impetus /'impitзs/
▫ danh từ
▪ sức xô tới, sức đẩy tới
▪ (nghĩa bóng) sự thúc đẩy
English Dictionary
◊ IAPETUS
Iapetus
n : (Greek mythology) the Titan who was father of Atlas and
Epimetheus and Prometheus in ancient mythology [syn: {Iapetus}]
 iambic  iambus  iapetus  ib.  iberia