English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ICE-FALL?
◊ice-fall /'aisfo:l/
▫ danh từ
▪ thác băng
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN ICEFALL?
icefall
n : a steep part of a glacier resembling a frozen waterfall
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ ICE WALL
◊ice wall
tường (đá) đông lạnh (khi dùng phương pháp đóng băng)