English-Vietnamese Dictionary
◊ ICHTHYOTIC
◊ichthyotic /,ikθi'otik/
▫ tính từ, (y học)
▪ (thuộc) bệnh vảy cá
▪ mắc bệnh vảy cá