English-Vietnamese Dictionary
◊ ICHTHYS
◊ichthys
▫ danh từ
▪ hình cá tượng trưng chúa Giê xu