French-Vietnamese Dictionary
◊ ICHTYOCOLLE
◊ichtyocolle
▫ danh từ giống cái
▪ keo cá (chế bằng bong bóng cá)