English Dictionary
◊ ICTONYX STRIATA
Ictonyx striata
n : ferret-sized muishond often tamed [syn: {striped muishond},
{Ictonyx striata}]