English-Vietnamese Dictionary
◊ IDENTIFIABLE
◊identifiable /ai'dentifaiзbl/
▫ tính từ
▪ có thể làm thành đồng nhất, có thể coi như nhau
▪ có thể nhận ra, có thể nhận biết
English Dictionary
◊ IDENTIFIABLE
identifiable
adj : possible to identify [ant: {unidentifiable}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ IDENTIFIABLE
◊identifiable
▫ tính từ
▪ có thể đồng nhất hóa
▪ có thể đoán nhận, có thể nhận dạng