German-Vietnamese Dictionary
◊ IDENTIFIZIERBAR
◊identifizierbar
▪ {identifiable} có thể làm thành đồng nhất, có thể coi như nhau, có thể nhận ra, có thể nhận biết