English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ IGNITION TEMPERATURE
◊ignition temperature
nhiệt độ bắt lửa, nhiệt độ bốc cháy