English-Vietnamese Dictionary
◊ IKEBANA
◊ikebana
▫ danh từ
▪ nghệ thuật cắm hoa (chú trọng sự cân đối và hài hoà)
 iguanodon  ike  ikebana  ikey  ikon