English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ ILL AIR
◊ill air
không khí nhiễm bẩn, gió bẩn, ô nhiễm không khí