English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN BLOC?
◊bloc /blok/
▫ danh từ
▪ (chính trị) khối
◦ left-wing parties bloc khối các đảng phái tả
◦ sterling bloc khối đồng bảng Anh
 ilo  ilo  i'm  image  image 
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN BLOC?
bloc
n : a group of countries in special alliance [syn: {axis}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN FLOC?
◊floc
kết tủa keo tụ
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN FLOC?
◊floc
▪ kết tủa keo, bông
English Computing Dictionary
◊ ILOC
ILOC
Rice U. Register-oriented intermediate language targeted to
PC/RT. Source languages include {Fortran} and {Russell}.
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN BLOC?
◊bloc
▫ danh từ giống đực
▪ khối (đen, bóng)
◦ Un bloc de fer một khối sắt
◦ Bloc des gauches (chính trị) khối phái tả
◦ Faire bloc thống nhất thành một khối
▪ lốc, tập
◦ Bloc de calendrier lốc lịch treo
▪ (y học) bloc, sự chẹn; sự phong bế
◦ Bloc vertébral sự chẹn đốt sống
▪ (thông tục) nhà tù, nhà giam
◦ Être fourré au bloc bị tống giam
◦ à bloc hết cỡ
◦ Serrer les freins à bloc bóp phanh hết cỡ
◦ Travailler à bloc làm việc hết sức
◦ gonflé à bloc (thân mật) hăng hái
◦ en bloc toàn thể, toàn bộ
◦ Admettre en bloc une théorie chấp nhận toàn bộ một học thuyết
 illustrer  illyrien  ilote  ils  image 
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN BLOC?
◊bloc
▪ секционный