English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ILEITIS?
◊ileitis
▫ danh từ
▪ chứng viêm ruột hồi
 ilo  ilo  i'm  image  image 
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN PILOTIS?
◊pilotis
▫ danh từ giống đực
▪ bộ cọc nhà sàn
◦ Maison sur pilotis nhà sàn
 illyrien  ilote  ils  image  imagé 
German-Vietnamese Dictionary
◊ ILTIS
◊der Iltis (Zoologie)
▪ {fitchew} chồn putoa, da lông chồn putoa
▪ {foumart}
▪ {polecat} chồn nâu