English-Vietnamese Dictionary
◊ IMMUNE BODY
◊immune body /'ænti,bodi/ (immune_body) /i'mju:n'bodi/
▫ danh từ số nhiều
▪ thể kháng