French-Vietnamese Dictionary
◊ IMMUNITAIRE
◊immunitaire
▫ tính từ
▪ (sinh vật học; sinh lý học) miễn dịch
◦ Réaction immunitaire phản ứng miễn dịch