English-Vietnamese Dictionary
◊ IMPACT OF TAXATION
◊Impact of taxation
▪ (Econ) Tác động của việc đánh thuế.
: Đề cập đến một người, một công ty hay một giao dịch bị đánh thuế.