English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN COMPELLED?
◊compelled
▫ tính từ
▪ bị ép buộc, bị cưỡng bách
English Dictionary
◊ IMPELLED
impelled
adj : urged or forced to action through moral pressure; "felt
impelled to take a stand against the issue" [syn: {driven}]
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN IMPELLER?
◊impeller
◊ im'pelз
∆ danh từ
▪ cánh quạt, cánh máy trộn
▪ sức đẩy, sức đẩy về phía trước