French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN IMPRESSIONNABILITÉ?
◊impressionnabilité
▫ danh từ giống cái
▪ tính mẫn cảm
▪ (nhiếp ảnh) tính nhạy cảm