French-Vietnamese Dictionary
◊ INHUMAINEMENT
◊inhumainement
▫ phó từ
▪ (văn học) vô nhân đạo
◦ Traiter inhumainement đối xử vô nhân đạo
# phản nghĩa
Humainement