French-Vietnamese Dictionary
◊ ISOSYLLABIQUE
◊isosyllabique
▫ tính từ
▪ (ngôn ngữ học) cùng số âm tiết, đẳng âm tiết