English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ISOGONIC?
◊isogonic /,aisou'gonik/
▫ tính từ
▪ (toán học) đẳng giác
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN ISOGONE?
isogone
n : an imaginary line connecting points on the Earth's surface
where the magnetic declination is the same [syn: {isogonic
line}, {isogonal line}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN ISOTOPE?
◊isotope
chất đồng vị
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN ISOTOPE?
◊isotope
∆ Danh từ
▪ (Chất) Đồng vị
French-Vietnamese Dictionary
◊ ISOTONIE
◊isotonie
▫ danh từ giống cái
▪ (sinh vật học, sinh lý học; vật lý học) sự đẳng trương