French-Vietnamese Dictionary
◊ ISOTONIQUE
◊isotonique
▫ tính từ
▪ (sinh vật học, sinh lý học; vật lý học) đẳng trương