English-Vietnamese Dictionary
◊ ISSUING HOUSE ASSOCIATION
◊Issuing House Association
▪ (Econ) Hiệp hội các Nhà phát hành.
: Một hiệp hội được thành lập vào năm 1945 để tổ chức một diễn đàn nhằm tăng cường những lợi ích của các ngân hàng thương mại và các tổ chức khác hoạt động với tư cách là các nhà phát hành.