English-Vietnamese Dictionary
◊ ISTHEMIAN
◊isthemian
▫ danh từ
▪ dân cư sống ở eo đất
▫ tính từ, cũng isthmic
▪ thuộc (gần) eo đất