English-Vietnamese Dictionary
◊ ITALIANIZE
◊italianize /i'tæljзnaiz/ (Italianise) /i'tæljзnaiz/
▫ ngoại động từ
▪ Y hoá
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN ITALIAN BEE?
Italian bee
n : yellowish honeybee resembling the Carniolan bee in its
habits [syn: {Italian bee}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ITALIANISER?
◊italianiser
▫ ngoại động từ
▪ ý hóa
▫ nội động từ
▪ (từ cũ, nghĩa cũ) pha tiếng ý (vào lời nói tiếng Pháp)