English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ITALIANISE?
◊italianise /i'tæljзnaiz/ (Italianise) /i'tæljзnaiz/
▫ ngoại động từ
▪ Y hoá
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ITALIANISER?
◊italianiser
▫ ngoại động từ
▪ ý hóa
▫ nội động từ
▪ (từ cũ, nghĩa cũ) pha tiếng ý (vào lời nói tiếng Pháp)
German-Vietnamese Dictionary
◊ ITALIENISCH
◊Italienisch
▪ {Italian}