English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TIL?
◊til
▫ danh từ
▪ (thực vật) vừng, mè
English Computing Dictionary
◊ ITIL
ITIL
{Information Technology Infrastructure Library}
 iternet  ithaca  itil  its  itsp 
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN STIL?
◊der Stil
▪ {diction} cách diễn tả, cách chọn lời, cách chọn từ, cách phát âm
▪ {language} tiếng, ngôn ngữ, lời nói, cách diễn đạt, cách ăn nói
▪ {manner} cách, lối, kiểu, in, thói, dáng, vẻ, bộ dạng, thái độ, cử chỉ, cách xử sự, cách cư xử, phong tục, tập quán, bút pháp, loại, hạng
▪ {pen} bút lông chim, bút, ngòi bút, nghề cầm bút, nghề viết văn, văn phong, nhà văn, tác giả, chỗ quây, bâi rào kín, trại đồn điền, của penitentiary, con thiên nga cái
▪ {strain} sự căng, sự căng thẳng, trạng thái căng, trạng thái căng thẳng, sức căng, giọng, điệu nói, số nhiều) giai điệu, nhạc điệu, đoạn nhạc, khúc nhạc, số nhiều) hứng, khuynh hướng, chiều hướng
▪ dòng dõi, giống
▪ {style} cột đồng hồ mặt trời, vòi nhuỵ, phong cách, thời trang, mốt, danh hiệu, tước hiệu, lịch, điều đặc sắc, điểm xuất sắc, bút trâm, bút mực, bút chì, kim
▪ {tone} âm, sức khoẻ, trương lực, sắc, phong thái
▪ {writing} sự viết, sự viết tay, sự viết lách, kiểu viết, lối viết, chữ viết, bản viết tay, bản ghi chép, tài liệu, tác phẩm, sách, bài báo, nghề viết sách, nghiệp bút nghiên, thuật viết, thuật sáng tác
◦ der Stil (Malerei) {brush}
◦ der knappe Stil {close style}
◦ der reiche Stil {ornate style}
◦ der gotische Stil (Architektur) {Gothic}
◦ der romanische Stil (Architektur) {Norman style}
◦ der schwülstige Stil {bombast; inflated style}
◦ der gekünstelte Stil {forced style}
◦ der griechische Stil {Graecism}
◦ der normannische Stil (Architektur) {Norman style}
◦ die Holprigkeit im Stil {crabbedness}
◦ in romantischem Stil schreiben {to romanticize}