German-Vietnamese Dictionary
◊ JA
◊ja
▪ {aye} luôn luôn, trong mọi trường hợp
▪ {yes} vâng, phải, dạ, được, ừ, có, có chứ
◦ da ja {inasmuch as; since}