English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ JACK LAMP
◊jack lamp
đèn bảo hiểm, đèn an toàn