English-Vietnamese Dictionary
◊ LOUT
◊lout /laut/
▫ danh từ
▪ người vụng về, người thô lỗ, người cục mịch
English Dictionary
◊ LOUT
lout
n : an awkward stupid person [syn: {klutz}, {clod}, {stumblebum},
{goon}, {oaf}, {lubber}, {lummox}, {lump}, {gawk}]
English Computing Dictionary
◊ LOUT
Lout
Lout is a batch text formatting system and an embedded
language by Jeffrey H. Kingston . The
language is procedural, with {Scribe}-like {syntax}.
Lout features equation formatting, tables, diagrams, rotation
and scaling, sorted indexes, bibliographic databases, running
headers and odd-even pages and automatic cross-referencing.
Lout is easily extended with definitions which are very much
easier to write than {troff} of {TeX} {macro}s because Lout is
a {high-level language}, the outcome of an eight-year research
project that went back to the beginning.
Version 2.05 includes a translator from Lout to {PostScript}
and documentation. and runs under {Unix} and on the {Amiga}.
{Author's site (ftp://ftp.cs.su.oz.au/jeff/lout.2.03.tar.Z)},
{(ftp://ftp.uu.net/tmp/lout.tar.Z)}. {Amiga
(ftp://ftp.wustl.edu/pub/aminet/text/dtp/loutBin203.lha)}.
(1993-07-30)
Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN LOẠT?
◊loạt
▫ noun
▪ series
 lớp lang  lợp  lợt  lu   
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN BOUT?
◊bout
▫ danh từ giống đực
▪ đầu, cuối
◦ Le bout du bâton đầu gậy
◦ Le bout de l'année cuối năm
▪ đoạn, mẩu, khúc
◦ Un bout de fil đoạn chỉ
◦ Un bout de papier mẩu giấy
◦ Un bout de chandelle khúc nến
# phản nghĩa
Milieu; tout
# đồng âm
◦Boue
▪ à bout portant sát gần
◦ à tout bout de champ xem champ
◦ au bout de sau (một thời gian)
◦ Au bout de deux heurses sau hai giờ
◦ au bout du compte xem compte
◦ au bout du monde đến tận chân mây cuối trời
◦ avoir de l'esprit jusqu'au bout des doigts xem esprit
◦ avoir sur le bout de la langue gần nhớ được (điều gì đã quên bẵng)
◦ bas bout mâm dưới; chỗ thấp kém
◦ bout à bout nối đầu nhau
◦ bout d'homme người bé nhỏ
◦ brûler la chandelle par les deux bouts xem chandelle
◦ ce n'est pas le bout du monde có khó gì đâu
◦ de bout en bout; d'un bout à l'autre từ đầu đến cuối
◦ du bout des lèvres, du bout des dents khinh khỉnh
◦ en connaître un bout thông thạo vấn đề
◦ être à bout kiệt quệ
◦ être à bout de hết cả rồi, không còn nữa
◦ haut bout mâm trên; địa vị cao
◦ il faut finir par un bout ai cũng một lần chết
◦ joindre les deux bouts chi tiêu vừa khít
◦ jusqu'au bout cho đến cùng
◦ manger un bout ăn một tí
◦ mettre à bout đặt vào thế cùng
◦ montrer le bout de l'oreille lòi âm mưu ra; lòi thực chất ra
◦ ne pas voir le bout còn lâu mới hoàn thành
◦ n'être pas au bout chưa hết khó khăn đâu
◦ ne voir pas plus loin que le bout de son nez thiển cận, không nhìn xa trông rộng
◦ on ne sait par quel bout le prendre khó tiếp xúc với người ấy
◦ pousser à bout làm cho phát bực, làm cho nổi tức
◦ rire du bout des dents cười nửa miệng, cười nhếch mép
◦ savoir une chose sur le bout du doigt biết thừa việc gì, thông thạo điều gì
◦ service du bout de l'an lễ giỗ đầu
◦ tenir le bon bout ở hoàn cảnh thuận lợi
◦ tenir le haut bout có vai vế có quyền thế
◦ tout au bout ở tít đằng đầu
◦ venir à bout de hoàn thành thắng lợi, thực hiện trọn vẹn
◦ venir à bout d'un dessein thực hiện trọn vẹn ý đồ
Vietnamese-French Dictionary
◊ DID YOU MEAN LOẠT?
◊loạt
▪ série; suite; rafale; salve
◦ Sản_xuất hàng loạt production en série
◦ Một loạt chiến_thắng une suite de victoires
◦ Súng_máy bắn từng loạt mitrailleuse qui tire par rafales
◦ Loạt vỗ_tay salve d'applaudissements
 lợt  lợt lạt  lu  lu bù  lu loa 
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN LAUT?
◊der Laut
▪ {phone} âm tỏ lời nói, máy điện thoại, dây nói
▪ {sound} âm, âm thanh, tiếng, tiếng động, giọng, ấn tượng, cái thông, eo biển, bong bóng cá
▪ {tone} sức khoẻ, trương lực, sắc, vẻ, phong thái
◦ Laut- {phonetic}
◦ Laut geben {to give tongue}
◦ der stimmhafte Laut {sonant}
◦ er gab keinen Laut von sich {he didn't utter a sound}
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN LOẠT?
◊loạt
▪ [series] Folge, Reihe, Reihe
series Baureihe
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN LOÉT?
◊loét
▪ язва
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN LOẠT?
◊loạt
▪ d. 1. Từ chỉ những vật hay sự vật giống nhau xuất hiện cùng một lúc Sản xuất hàng loạt xe đạp ; Bắn một loạt đạn.
 lợp  lợp xợp  lợt  lu  lu bù