French-Vietnamese Dictionary
◊ LOUVOIEMENT
◊louvoiement
▫ danh từ giống đực
▪ sự ngoắt ngéo, sự quanh co
▪ mưu mẹo quanh co