English-Vietnamese Dictionary
◊ LOVABLENESS
◊lovableness /,lΔvз'biliti/ (lovableness) /'lΔvзblnis/
▫ danh từ
▪ tính đáng yêu, tính dễ thương
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN ADORABLENESS?
adorableness
n : extreme attractiveness [syn: {adorability}]