English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN CORE MEMORY?
◊core memory
▪ (Tech) bộ nhớ kiểu lõi/nhẫn từ
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ LOW MEMORY
◊low memory
▫low memory
hết bộ nhớ