English-Vietnamese Dictionary
◊ OFF YEAR
◊off year /'o:f'jз:/
▫ danh từ
▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) năm mất mùa, năm ít hoạt động, năm ế ẩm
▪ năm không có bầu cử quan trọng