English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN GLIM?
◊glim /glim/
▫ danh từ (từ lóng)
▪ ánh sáng; đèn, nến
▪ mắt
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN OLM?
olm
n : European cave-dwelling aquatic salamander with permanent
external gills [syn: {Proteus anguinus}]
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN OLWM?
OLWM
{OpenLook Window Manager}
Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN LIM?
◊lim
▫ noun
▪ (bot) ironwood
French-Vietnamese Dictionary
◊ OLIM
◊olim
▫ danh từ giống đực
▪ (sử học) sổ sách (của pháp viện tối cao Pa▪ ri)
Vietnamese-French Dictionary
◊ DID YOU MEAN LIM?
◊lim
▪ (bot.) lim; érythrophlaeum
 ói  ọi  om  om kế  om sòm 
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN LIM?
◊lim
▪ d. Cây lấy gỗ thường mọc ở rừng, thân tròn, lá kép lông chim, hoa nhỏ, gỗ màu nâu sẫm, rất rắn, thuộc loại gỗ quý.
 ỏi  ói  ọi  om  om sòm