Vietnamese-English Dictionary
◊ TỪ BỎ
◊từ bỏ
▫ verb
▪ to give up, to abandon; to desert
Vietnamese-French Dictionary
◊ TỪ BỎ
◊từ bỏ
▪ renier.
◦ Từ_bỏ đứa_con hư renier un fils vicieux;
◦ Từ_bỏ ý_kiến của mình renier ses opinions.
▪ abandonner; se démettre; renoncer.
◦ Từ_bỏ chức_quyền renoncer au pouvoir;
◦ Từ_bỏ thuốc_lá renoncer au tabac.
Vietnamese-German Dictionary
◊ TỪ BỎ
◊từ bỏ
▪ [to abandon] abbrechen, aufgeben, im Stich lassen, preisgeben, verlassen
▪ [to desert] im Stich lassen, verlassen
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỪ BỎ
◊từ bỏ
▪ расставаться;
▪ распроститься;
▪ покидать;
▪ слагать;
▪ отступать;
▪ отступление;
▪ отречение;
▪ отрешаться;
▪ отталкивать;
▪ отступаться;
▪ отшатываться;
▪ отказываться;
▪ отрекаться;
▪ оставлять
Vietnamese Dictionary
◊ TỪ BỎ
◊từ bỏ
▪ đg. 1. Ruồng bỏ, không nhìn nhận đến nữa Từ bỏ đứa con hư. 2. Chừa, cai, không giữ nữa Từ bỏ thuốc phiện; Từ bỏ những âm mưu thâm độc.