Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TẠI CHỨC?
◊tại chức
▫ adj
▪ in office, incumbent. in service
Vietnamese-French Dictionary
◊ TỪ CHỨC
◊từ chức
▪ démissionner; donner sa démission.
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN TẠI CHỨC?
◊tại chức
▪ [in office] im Amt
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỪ CHỨC
◊từ chức
▪ уход I;
▪ отставка;
▪ отставной
Vietnamese Dictionary
◊ TỪ CHỨC
◊từ chức
▪ Xin thôi chức vụ Từ chức hiệu trưởng.