Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DỪNG LẠI?
◊dừng lại
▫ verb
▪ to halt; to come to a halt
Vietnamese-French Dictionary
◊ TỪNG LI
◊từng li
▪ minutieusement.
◦ Dặn_dò từng_li recommander minutieusement
◦ từng_li từng tí (sens plus fort).
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN DỪNG LẠI?
◊dừng lại
▪ [halt] Halt
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN DỪNG LẠI?
◊dừng lại
▪ стоять;
▪ стопорить;
▪ стоянка;
▪ тормозить;
▪ пресекаться;
▪ стать I;
▪ остановка;
▪ останавливаться;
▪ останавливать;
▪ задерживаться;
▪ застопоривать;
▪ задержка;
▪ задерживать;
▪ застопориваться;
▪ вставать;
▪ останавливать;
▪ вставать;
▪ мимо;
▪ останавливать;
▪ приостанавливать;
▪ приостанавливаться;
▪ останавливаться;
▪ остановка
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TANG LỄ?
◊tang lễ
▪ d. (trtr.). Các nghi lễ chôn cất người chết (nói tổng quát); lễ tang. Tang lễ được cử hành trọng thể.