English Dictionary
◊ DID YOU MEAN THALIA?
Thalia
n : (Greek mythology) the Muse of comedy and pastoral poetry
[syn: {Thalia}]
Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN CHIA LI?
◊chia li
▪ như chia ly
Vietnamese-French Dictionary
◊ THIA LIA
◊thia lia
▪ ricochet.
◦ Ném thia_lia faire des ricochets ; faire ricocher.
▪ (zool.) như cá_thia
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN CHIA LÌA?
◊chia lìa
▪ [To part] lösen, trennen
▪ [to separate] scheiden, trennen
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN CHIA LÌA?
◊chia lìa
▪ разлука;
▪ разобщать;
▪ разобщение;
▪ разлучать;
▪ разъединять;
▪ разобщаться;
▪ разъезжаться;
▪ расходиться;
▪ разобщать;
▪ разводить
Vietnamese Dictionary
◊ THIA LIA
◊thia lia
▪ Trò chơi ném nghiêng mảnh sành, mảnh ngói xuống nước cho nảy lên nhiều lần.