French-Vietnamese Dictionary
◊ THIASE
◊thiase
▫ danh từ giống đực (sử học)
▪ đám rước thần
▪ hội tôn giáo