English-Vietnamese Dictionary
◊ THICK-AND-THIN
◊thick-and-thin
▫ tính từ
▪ kiên định; trung thành; không lay chuyển được
◦ thick-and-thin friend người bạn trung thành