English-Vietnamese Dictionary
◊ THUMBPRINT
◊thumbprint
▫ danh từ
▪ dấu ấn chỉ ngón cái (trong căn cước)