English-Vietnamese Dictionary
◊ THUNDERY
◊thundery /'θΔndзri/
▫ tính từ
▪ có sấm sét; dông tố, bão tố
◦ thundery weather trời dông tố
English Dictionary
◊ THUNDERY
thundery
adj 1: loud enough to cause (temporary) hearing loss [syn: {deafening},
{earsplitting}, {roaring}, {thunderous}]
2: accompanied with thunder
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HUNDERT?
◊hundert
▪ {hundred} trăm