English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TUNGUS?
◊tungus
▫ danh từ
▪ số nhiều tunguses
▪ người Tungút (giống Môngôloit ở Đông Xibiri)
▪ ngôn ngữ Tungút
English Dictionary
◊ THUNNUS
Thunnus
n : tunas: warm-blooded fishes [syn: {Thunnus}, {genus Thunnus}]
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN HUNGUS?
hungus
/huhng'g▫s/ (Perhaps related to slang "humongous")
Large, unwieldy, usually unmanageable. E.g. "{TCP} is a
hungus piece of code."
[{Jargon File}]
(1999-01-26)
 thumb  thumbnail  thunk  tia  tick 
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TURNUS?
◊der Turnus
▪ {rotation} sự quay, sự xoay vòng, sự luân phiên
◦ im Turnus {in rotation}