English-Vietnamese Dictionary
◊ THURIFER
◊thurifer /'θjuзrifз/
▫ danh từ
▪ người dâng hương (ở giáo đường)
English Dictionary
◊ THURIFER
thurifer
n : an acolyte who carries a thurible
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TARIFER?
◊tarifer
▫ ngoại động từ
▪ định giá định suất (thuế lương, cước vận chuyển...)